โรคเบาหวาน

(Diabetes Mellitus)

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เป็นโรคที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าจำนวนของผู้ป่วยโรคเบาหวานจากทั่วโลกในปี 2553 มีจำนวน 108 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็น 422 ล้านคน ในปี 2557 และในประเทศไทยเอง จากการสำรวจโดยการตรวจสุขภาพของประชากรไทยในปี 2557 ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานมากถึงร้อยละ 8.8 ของประชากรทั้งหมด

ซึ่งสาเหตุของนั้นมาจากหลายปัจจัย ตามแต่ชนิดของโรคเบาหวาน เช่น อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ ประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมาก่อน หรือการทำงานผิดปกติของร่างกายตั้งแต่กำเนิด ซึ่งหากเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ที่พบมักเกิดจาก การไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง กินอาหารที่มีน้ำตาลสูง ขาดการออกกำลังกาย เหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้เบาหวานยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาอีกมากมาย

และเราได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ “โรคเบาหวาน” มากมาย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั้งในไทยและต่างประเทศ ท่านสามารถเลือกอ่านบทความที่สนใจด้านล่างได้เลย